Tussenrapportage onderzoek overprikkeling bij NAH

De resultaten op deze pagina zijn vervangen door het eindrapport!!!

Resultaten van onderzoek naar het toestandsbeeld van overprikkeling bij Niet-Aangeboren Hersenletsel, een tussenrapportage.


9 november 2020

Het onderzoek dat wordt uitgevoerd door Onderzoeksbureau Soffos heeft tot doel om middels vragenlijst-onderzoek te komen tot inzicht in het effect van overprikkeling op de kwaliteit van leven van mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Tegelijkertijd moet de vragenlijst ook een onderbouwing geven van de definitie van overprikkeling.

 

Om deze doelen te realiseren wordt er een gevalideerde vragenlijst ontwikkeld.

Als eerste stap hierin is in een pilotfase door 29 mensen met NAH een vragenlijst ingevuld. De analyse van de uitkomsten van deze vragenlijst bevestigde onderstaande definitie van overprikkeling zoals die te vinden is op de site van Hersenletsel-Uitleg.

Deze beschrijving / 'definitie' IS TIJDELIJK!

Met het publiceren van het eindrapport wordt de definitie bekend gemaakt!

“Overprikkeling bij hersenletsel is een uitputtende situatie die een neurologische oorsprong kent en die ontstaat als er meer informatie (in de vorm van prikkels) wordt ontvangen dan de hersenen kunnen verwerken. Een prikkel is informatie die we krijgen via onze zintuigen: zien, horen, ruiken, proeven, voelen (externe prikkels) of via onze gedachten of ons lichaam (interne prikkels).”

 

In de tweede versie van de vragenlijst - die door ruim 300 mensen is ingevuld - wordt een aantal vragen die over hetzelfde onderwerp gaan, samengenomen. We noemen zo’n onderwerp Dimensie (ook wel Factor genoemd).

De dimensies die gemeten worden zijn dimensies waarvan verwacht wordt dat mensen met hersenletsel (mensen met NAH) daar anders op scoren dan gemiddelde Nederlanders (controlegroep).

In deze tussenrapportage worden alleen de scores weergegeven van 108 respondenten met NAH.

score gezondheidsklachten en overprikkeling in percentage. Blauw is gemiddelde Nederlander en rood de mens met NAH en overprikkeling.

Zoals uit deze grafieken te zien is, scoren de respondenten met NAH op alle dimensies aanzienlijk minder goed dan de controlegroep; dat betekent bij de positieve dimensies lager en bij de negatieve dimensies hoger.

 

Daarbij is het goed u te realiseren dat de respondenten in de NAH groep, de mensen zijn die in staat waren om gedurende een bepaalde tijd achter een beeldscherm te zitten om een vragenlijst met 142 vragen in te kunnen vullen.

De mensen met NAH die daartoe niet in staat zijn, zijn uiteraard niet meegenomen in dit onderzoek.

Wij hebben als onderzoeksbureau signalen terug gekregen van respondenten met NAH die de vragenlijst in stukjes en beetjes hebben ingevuld omdat anders de overprikkelingsklachten nog langer dan een aantal dagen zouden aanhouden.

 

Graag willen wij op dit moment nog een aantal waarnemingen met u delen: de mensen met NAH hebben significant meer gezondheidsklachten gerelateerd aan overprikkeling (66,4%) dan de respondenten in de controlegroep (18,0%). De scores geven onweerlegbaar weer dat ze fysiek ziek worden en een lange hersteltijd nodig kunnen hebben. Het gaat daarbij om een groot scala aan gezondheidsklachten, die terug te voeren zijn op overprikkeling en die veelvuldig lijden tot gevolg hebben. Zaken als het zien van bewegingen, teveel geluid, drukte, wisselende licht geven overprikkeling en leiden direct tot lichamelijke klachten.

Het deelnemen aan de samenleving (participatie) is heel lastig voor mensen met NAH zoals te zien is aan de score van de respondenten met NAH (32,7% gemiddeld over 108 respondenten) ten opzichte van de gemiddelde score van de normgroep (76,4% over 45 respondenten). Deze dimensie heeft vragen zoals: “ik kan met mijn familie meedoen aan gezamenlijke activiteiten” en “ik kan naar bijeenkomsten waar een beperkt aantal mensen is”.

Opvallend is overigens ook dat mensen met NAH (56,7%) minder verschil vertonen op de dimensie Zingeving met de controlegroep (83,6%) dan bij de andere dimensies. De verklaring hiervoor is dat de mensen met NAH proberen de Zin van het leven opnieuw in te vullen na het ontstane hersenletsel.

Veel respondenten gaven aan dat al deze klachten en beperkingen sterk invaliderend zijn.

 

In het eindverslag over dit onderzoek wordt dieper op de resultaten ingegaan met meer statistische onderbouwing.

 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u deze ook richten aan info@soffos.eu

 

Mevr. Dr. Schüsler-van Hees,

Directeur Onderzoeksbureau Soffos


© Afbeeldingen en tekst zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze tekst mag zonder overleg met ons gepubliceerd worden, ook niet met een eigen interpretatie van zinnen.